Skip to Content

English

Who We Are

เราเป็น Innovation consultancy ทำงานบนหลัก “คิดสวนทาง”

หัวใจคือสร้าง Disruption ย้อนแย้งกับ Convention ออกแบบโมเดลธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อน

พวกเราเป็น Change agent ส่งมอบ Business transformation ออกแบบ Blacksheep idea ซึ่งเป็นแม่บทของการปรับกระบวนการธุรกิจทั้ง Value chain สร้างคำตอบเป็นองค์รวมทำให้ Platform ใหม่ยืนที่หน้า Curve of change

เราเชื่อว่า “คำถาม” สำคัญกว่า “คำตอบ” พลังในการตั้งคำถามที่แตกต่างนำสู่คำตอบที่ยิ่งใหญ่พลิกธุรกิจให้เปล่งแสง

พวกเราไม่เชื่อรูปแบบทำงานที่เป็น template model หรือ best practice ที่สร้างคำตอบสำเร็จรูป วิธีแกะดำคือเราร่วมกับลูกค้าออกแบบ Transformation & disruption plan ที่ใช้งานได้จริง เราทำหน้าที่พลิกมุมคิด สร้างกรอบใหม่ในการมองปัญหา ตั้งคำถามที่ลูกค้ามองข้าม ความพิเศษคือกระตุ้นให้เกิดคำตอบใหม่ที่ไม่เคยมีในวงการนำสู่การเขียน Innovative business model

ในส่วนของการทำ Implementation ของแผนเราร่วมงานกับ Best in class practitioner ทำหน้าที่เป็น Leader of consortium สร้าง Collaboration process ให้ภาพใหญ่เป็นไปตามยุทธศาสตร์พร้อมกำกับทุกรายละเอียดของแต่ละ Output ในทิศทางเดียวกัน

ผลคือ Power of alignment ของโมเดลธุรกิจที่ไร้รอยต่อ