Skip to Content

English

Who We Are

เราเป็น Innovation consultancy ทำงานบนหลัก “คิดสวนทาง”

หัวใจคือสร้างนวัตกรรมย้อนแย้งกับ Convention ออกแบบโมเดลธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อน

พวกเราเป็น Change agent ส่งมอบ Business transformation เขียน Blacksheep idea ซึ่งเป็นแม่บทของการปรับธุรกิจให้เกิด Value innovation สร้างคำตอบเป็นองค์รวมทำให้ Platform ใหม่ยืนที่หน้า Curve of change

เราเชื่อในพลังของการตั้งคำถามที่แตกต่างนำสู่คำตอบที่ยิ่งใหญ่พลิกธุรกิจให้เปล่งแสง

พวกเราไม่เชื่อกระบวนการทำงานที่เป็น Template model หรือ Best practice ที่สร้างคำตอบสำเร็จรูป วิธีแกะดำคือเราร่วมกับลูกค้าออกแบบ Transformation plan ที่ใช้งานได้จริง เราตั้งคำถามที่ลูกค้ามองข้าม พลิกมุมคิด สร้างกรอบใหม่ในการมองปัญหา กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมของคำตอบ

ในส่วนของการทำ Implementation ของแผนเราร่วมงานกับ Best in class practitioner ทำหน้าที่เป็น Leader of consortium สร้าง Collaboration process ให้ภาพใหญ่กับทุกรายละเอียดของแต่ละ Output ไปในทิศทางเดียวกัน

ผลคือ Power of alignment ของโมเดลธุรกิจที่ไร้รอยต่อ