Skip to Content

Innovation Talk

Innovation Talk เป็นการบรรยายครึ่งวันเพื่อสร้างความเข้าใจว่าอะไรคือความหมายของคำว่า Innovation ทำอย่างไรองค์กรถึงจะเกิดนวัตกรรมและนวัตกรรมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจอย่างไร