Skip to Content

English

Consultancy Service

consultancy-service

สิ่งที่เราส่งมอบคือ “การเปลี่ยนแปลง” ทำให้ธุรกิจสร้าง Value innovation เป็นผลให้วิถีชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

เราจะปรับเปลี่ยนบริบทของธุรกิจตั้งแต่ Corporate strategy ออกแบบ Business model ใหม่ด้วยการแทรกซึม Blacksheep idea เข้าไปในทุกฟันเฟืองของการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นระบบหลังบ้านไปจนถึงงานหน้าบ้านที่ธุรกิจมี Interface กับผู้บริโภค ปรับเปลี่ยนวิธีการในการบริหารจัดการแบรนด์ให้มีความเป็นปัจเจก ไปจนถึงการบริหารจัดการคน

ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงคือแบรนด์ของลูกค้าจะเปลี่ยนสถานะจากเดิมที่เป็นเพียง “ทางเลือก” มาเป็นสิ่ง “จำเป็น” สำหรับชีวิต

ขั้นตอนในการทำงานเริ่มต้นจากออกแบบพิมพ์เขียวทางธุรกิจโดยใช้เวลา 4 เดือน

ขั้นตอนต่อไปคือ Implementation phase ซึ่งเราจะทำงานร่วมกับผู้นำขององค์กรอย่างน้อย 18 เดือนจนเกิดผลของการเปลี่ยนแปลง

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่ปรึกษาที่คุณภัคนาท 084-653-0808